Πρόσφατα

Οι πιο Κοινές Προσευχές

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Εις το όνομα του Πατρός

και του Υιού

και του Αγίου Πνεύματος

Αμήν

 

ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ….

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,

και νυν και αεί

και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

 

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομα Σου,  ελθέτω η βασιλεία Σου,

γενηθήτω το θέλημα Σου,  ως εν ουρανώ και επί της γης.

 

Τον άρτον ημών τον επιούσιον

δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών,

και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Αμήν.

 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως)

Πιστεύω εις ένα θεόν,

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης,

ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,

τον Υιόν του θεού τον Μονογενή,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.

Φως εκ φωτός, θεόν αληθινόν εκ θεού αληθινού.

Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,

ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους

και δια την ημετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα εκ των ουρανών,

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου

και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου,

και παθόντα και ταφέντα,

και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς

και ανελθόντα εις τους ουρανούς

και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

κρίναι ζώντας και νεκρούς

ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν,

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον

και συνδοξαζόμενον,

το λάλησαν δια των προφητών.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών

και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

 

ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ

Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη,

ο Κύριος είναι μαζί σου.

Ευλογημένη, εσύ, μεταξύ των γυναικών,

και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,

ο Ιησούς.

 

Αγία Μαρία, Θεοτόκε,

παρακαλεί για μας τους αμαρτωλούς

τώρα και στην ώρα του θανάτου μας.

Αμήν.

 

ΑΓΓΕΛΕ ΜΟΥ

Άγγελε μου, φύλακα μου, σκέπη και βοήθεια μου,

με το θάρρος σε φωνάζω

και προστάτη μου σε κράζω,

φώτισε με, φύλαξε με,  ισχυρά προστάτεψε με.

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

(Στη νεοελληνική)

Πιστεύω στο Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα,

πλάστη του ουρανού και της γής.

Και στον Ιησού Χριστό,

τον Μονογενή του Υιό και Κυριό μας.

Ο οποίος σαρκώθηκε από το Άγιο Πνεύμα

και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία.

Έπαθε επί Ποντίου Πιλάτου,

σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε,

κατέβηκε στον Άδη.

Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς.

Ανέβηκε στους ουρανούς

και κάθεται στα δεξιά

του θεού Πατέρα του Παντοδύναμου,

απ’ όπου θα έλθει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.

Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα,

στην Αγία Καθολική Εκκλησία,

την κοινωνία των Αγίων,

την άφεση των αμαρτιών,

την ανάσταση των νεκρών,

και τη ζωή την αιώνια.

 

ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΕΩΣ

Κύριε και θεέ μου, επειδή είσαι αλάθητη αλήθεια,

πιστεύω όλα όσα εσύ τα αποκάλυψες

και η Αγία σου Εκκλησία μάς προτείνει να τα πιστεύουμε.

Πιστεύω σ’ σένα, το μοναδικό αληθινό θεό,

σε τρία πρόσωπα ίσα και διακεκριμένα.

Πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του θεού,

που έγινε άνθρωπος, απέθανε και αναστήθηκε για μαδ,

ο οποίος θα δώσει στον καθένα, σύμφωνα με τις αδρομισθίες του,

το αιώνιο βραβείο ή την αιώνια τιμωρία.

θέλω να ζήσω για πάντα σύμφωνα με αυτή την πίστη.

Κύριε, αύξησε την πίστη μου. Αμήν.

 

ΠΡΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

θεέ μου, ελπίζω ότι χάρη στην καλοσύνη σου,

θα λάβω την άφεση όλων των αμαρτιών μου,

και, μετά την επίγεια τούτη ζωή, την αιώνια ευτυχία,

γιατί τα υποσχέθηκες Εσύ, που είσαι παντοδύναμος,

πιστός, φιλάνθρωπος και φιλεύσπλαχνος.

Με αυτή την ελπίδα θέλω να ζήσω και να πεθάνω.

Αμήν.

 

ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ

Κύριε και θεέ μου, σε αγαπώ με όλη την καρδιά μου,

πάνω απ’ όλα, γιατί είσαι το άπειρο καλό και η αιώνια ευτυχία, και,

από αγάπη για σένα, αγαπώ τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου

και συγχωρώ κάθε προσβολή που έλαβα.

Με αυτή την αγάπη θέλω να ζήσω και να πεθάνω. Αμήν.

 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Αμάρτησα, θεέ μου, ενώπιον σου.

Μετανοώ με όλη μου την καρδιά,

γιατί δεν τήρησα το νόμο σου

και δεν έκανα το θέλημα Σου.

Δέξου τη μετάνοια μου

και δώσε μου τη δύναμη

να αποφεύγω στο εξής την αμαρτία.

 

ή

 

Θεέ μου, μετανοώ και λυπούμαι

από τα βάθη της καρδιάς μου για όλες τις αμαρτίες μου.

Τις αποδοκιμάζω, όχι μόνο διότι, αμαρτάνοντας,

έγινα άξιος της δίκαιης τιμωρίας σου,

αλλά προπάντων γιατί πρόσβαλα εσένα, που είσαι άπειρα καλός και άξιος

να αγαπάσαι πάνω απ’ όλα.

Με την άγια βοήθεια σου, αποφασίζω

να μη σε προσβάλω ποτέ πια,

και να αποφεύγω τις ευκαιρίες

που βρίσκονται κοντά στην αμαρτία.

Κύριε, ελέησε με και συγχώρησε με.

Αμήν.

 

ΑΠΟ ΤΟ 

«ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟ»

Β ‘  Έκδοση της Συνοδικής Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα [2009]με τους αναθεωρημένους ψαλμούς από την Έκδοση «Ψαλμοί και Ωδές» [έκδοση ΙΣΚΙΕ 2010]

Related Articles

Η Εμπιστοσύνη στην πρωτοβουλία του Θεού και η απάντηση του ανθρώπου [2009]

Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής για τις Κλήσεις [2009]   (Κάθε Τέταρτη Κυριακή του Πάσχα η Εκκλησία μελετώντας το θέμα του Καλού Ποιμένα σκέπτεται και τους δικούς της ποιμένες και προσεύχεται γι’ αυτούς. Με την ευκαιρία αυτή […]

Το Πασχαλινό μήνυμα του Αγίου Πατέρα Βενέδικτου 16ου και ευλογία “Urbi et orbi” [2009]

Πασχαλινό μήνυμα του Αγίου Πατέρα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ [2009]   Το Πασχαλινό μήνυμα του Αγίου Πατέρα Βενέδικτου 16ου και ευλογία “Urbi et orbi” (στην πόλη και στην Οικουμένη). (12.04.2009)   Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές της Ρώμης […]

«Και αφού νήστεψε για σαράντα μέρες και για σαράντα νύχτες, ύστερα πείνασε» [2009]

ΜΗΝΥΜΑ του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ για την Τεσσαρακοστή [2009]   Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Στην αρχή της Τεσσαρακοστής, που αποτελεί μια πορεία πιο έντονης πνευματικής άσκησης, η λατρεία μάς προτείνει τρεις τρόπους βίωσης της μετάνοιας […]